0 911 214 312
Zavolajte nám

Názov projektu:

PODPORA ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE ZVEĽADENIE HODNôT OBLASTI POVAŽSKÉHO INOVCA

Projekt sa vzťahuje na krajinnú oblasť dvoch regiónov Trnavský a Trenčiansky región, ktorá je charakterizovaná spoločným spojivom pohorím Považský Inovec v troch okresoch Piešťany, Hlohovec a Nové Mesto nad Váhom.

Základný strategický cieľ projektu, je zrealizovanie aktivít pre dobro uchádzačov o zamestnanie, vytvorenie nových pracovných miest. Skladá sa z viacerých vzájomne pospájaných fáz: presná analýza vybranej oblasti; vytvorenie osnov a získanie akreditácie; výber účastníkov kurzu; školenie; vytvorenie komunity pre nových podnikateľov; založenie nového podniku účastníkom kurzu; vytvorenie komunity živnostníkov; príprava na vytvorenie prevádzky na spracovanie produktov dosiahnutých živnostníkmi; záverečný seminár; formulácia riešení pre zmenu štátnej politiky.

Hlavným cieľom projektu je začleniť čo najširišiu sféru pracovnej sily , z hľadiska veku, pohlavia, ekonomickej situácie, dosiahnutých štúdií, povolania a ekonomického odvetvia, do rôznych ekonomických aktivít v oblasti Považský Inovec v troch okresoch Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Hlohovec, pomocou kultúrnych a ekonomických podpôr.

Vytvoriť nové pracovné miesta , ktoré sa stanú trvalým a stálym zamestnaním a ekonomickým príjmom tých nezamestnaných ľudí, ktorí sa rozhodnú zapojiť sa do projektu v jeho rozličných fázach.

Špecifické ciele projektu:

Podpora zamestnania;
Podpora nových živnostníkov;
Získanie akreditácie pre výuku špecifickej časti kurzu;
Zaškolenie nezamestnaných ľudí;
Vytvorenie komunity pre podporu stabilizácie nových živnostníkov;
Vznik prevádzky na spracovanie dosiahnutých produktov.

Pod pojmom Podpora zamestnania – sa rozumie vytvoriť počas dĺžky trvania projektu také podmienky, aby každý účastník, ktorý bol doteraz nezamestnaný mal jednoduchší prístup na trh práce, ako spôsobom samozamestnania sa, tak aj zamestnaním sa u iného zamestnávateľa.

Podpora nových živnostníkov – znamená podporovať Silné stránky využitím ľudských zdrojov a všeobecných vlastností teritória, ktoré ponúka široké spektrum pracovných príležitostí malých a stredných podnikov v oblasti poľnohospodárstva a agroturistiky. Nový živnostníci budú orientovaný na tie podnikateľské smery pre ktoré predstavuje táto geografická oblasť najvyššie náklonnosti, a teda budú využívať prítomnosť tradície kvalitných významných produktov, možnosť ekologickej a biologickej produkcie, vyžijú turistické, historické a prírodné vlastnosti teritória a taktiež im projekt napomôže využiť gastronomické vlastnosti teritória. Taktiež sa totuto fázou eliminujú Ohrozenia teritória v oblasti znižovania poľnohospodárskych podnikov a obrábanej pôdy.

Vytvorenie osnov a získanie akreditácie – je časť projektovej následnosti, v ktorej vďaka inovatívnym postupom sa dokáže pripraviť obsahová dokumentácia kurzu tak aby bola priamo určená a aby čo najviac vyhovovala poslucháčovi s využitímPríelžitostí teritória, ale odstraňujúc Slabé stránkyľudských zdrojov tejto oblasti.

Zaškolenie nezamestnaných ľudí – je fáza projektu, v ktorej sa budú priamo odstraňovať Slabé stránky teritória v oblasti ľudských zdrojov odovzdávaním nových vedomostí, ktoré budú nadväzovať na už predošlé dosiahnuté poznatky, zručnosti a schopnosti účastníkov kurzu, a bude eliminovať Ohrozenia teritória ponúkaním nových vedomostí a informácií pre podnietenie vytvorenia nových podnikov.

Vytvorenie komunity pre podporu stabilizácie nových živnostníkov – priamo odstraňuje tie Slabé stránkyteritória, ktoré sa priamo týkajú ustálenia podnikateľských subjetkov na trhu, vytvorenia stratégií a programov ekonomického rastu a posilenia a skvalitnenia ekonomickej aktivity.

Vznik prevádzky na spracovanie dosiahnutých produktov – pre Silné stránky, podporuje prítomnosť a zachovanie v tejto oblasti významných produktov, podporuje využitie ekologickej a biologickej produkcie, odstraňuje Slabé rozvíjaním momentálne oklieštených aktivít poľnohospodárskej a spracovateľskej produkcie, využíva Príležitosti teritória využitím ľudských zdrojov pre vytvorenie nových pracovných miest, napomáha k viacfunkčnosti poľnohospodárskych podnikov, môže využiť prítomnosť investícií určených na podporu tejto oblasti a rozvíja inovatívne aktivity.

Fázy projektu sú nasledovné:

Analýza oblasti
Vytvorenie osnov pre školenia a získanie akreditácie
Formácia školiteľov
Kurz orientácie
Výber
Školenie
Vytvorenie komunity malých a stredných podnikateľov
Vznik nových živnostníkov
Príprava vzniku prevádzky na spracovanie produktov
Nadnárodnosť projektu
Záverečný seminár


Nadnárodnosť projektu

Aktivita nadnárodnosti projektu, ktorá bude prebiehať počas celej dĺžky trvania projektu, predpokladá viacero fáz, ktoré dajú projektu európsku dimenziu. Nadnárodný partneri navrhnú detailný pracovný plán a podpíšu dokument o vzájomnej medzinárodnej kooperácií, v ktorom budú upresnenéúlohy, funkcie a kompetencie každého partnera vzhľadom na ciele, zámery, výsledky a produkty.

Pri tejto aktivite budú braný v úvahu viacerí možný zahraničný partneri a budú využité vedomosti, skúsenosti a kontakty predovšetkým členov združenia Progresit, z ktorých viacerí nadobudli vysokoškolské vzdelanie a absolvovali pracovné pobyty v krajinách Európskej Únie ako sú Taliansko, Španielsko, Nemecko.

aktivity - úvod

Úvodná stránka   :   O nás    :   Novinky   :   Aktivity
Zamestnanie   :   Kontakt
Copyright © 2005-2006 Progresit, občianske združenie.